لوگوی ابتکار صنعت
021-33948225 | 09122189085

واردات انواع تسمه و بلبرینگ طی 20 الی 30 روز
تلفن: 02133948225 - 33990391 | موبایل: 09122189085

بلبرینگ تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی

مقایسه میان انتخاب بین رولبرینگ مخروطی و بلبرینگ تماس زاویه ای از این لحاظ صورت می پذیرد که اساسا هر دو نوع برینگ عنوان شده قابلیت های بالایی در تعلیق بارهای ترکیبی یعنی بارهایی عمود بر راستای شافت اتصال در حالت افقی و بارهای محوری یعنی بارهایی هم راستا با شافت اتصال اغلب بصورت عمودی دارند. اما جدا از مبحث مقایسه انواع رولبرینگ و بلبرینگ که قبلا عنوان شده است تفاوت هایی نیز در کارایی بلبرینگ تماس زاویه ای و رولبرینگ مخروطی از نظر تعلیق بار های ترکیبی وجود دارد. این مقایسه از نظر نحوه عملکرد دو نوع برینگ بر حسب میزان بار وارده می باشد. رولبرینگ مخروطی هر چند قابلیت تعلیق بار محوری تنها در یک جهت را دارد اما در کل یک رولبرینگ شعاعی می باشد و حداکثر قابلیت های آن در تعیق بار شعاعی نمود پیدا می کند. این در حالی است که بلبرینگ تماس زاویه ای با وجود قابلیت تعلیق بار شعاعی در یک جهت اساسا یک بلبرینگ بار محوری می باشد و قابلیت های حداکثری خود را در تعلیق بار محوری نشان می دهد.